Madgera
 Eved
 Kodem
 Kaniti
 Agala
 Cabaim
 Yodim
 Menoim
 Olim
 Gag
 הדלי
 הדלי
 הדלי  - מנועים
 הדלי  - מנועים

.כל המנועים החליטו להכריז על שביתה
.כל המנועים יצאו היום בבוקר לשביתה

.כמה הלכו לישון
.כמה יצאו לטייל
.כמה יצאו לעשות קניות

.באוטו אחד מאחורי ההגה
.ישב לו הנהג
: ישב וגם חשב
איך מחזירים
? את כבוד המנועים

.באוטו שני מאחורי ההגה
נהגת וותיקה
: ישבה ושאלה
איך מחזירים
? את כבוד המנועים

.כמה הלכו לישון
.כמה יצאו לטייל
.כמה יצאו לעשות קניות

.באוטו אחד מאחורי ההגה
.ישב לו הנהג
: ישב וגם חשב
מה הם רוצים
? כבוד המנועים

.באוטו שני מאחורי ההגה
נהגת וותיקה
: ישבה ושאלה
מה הם רוצים
? כבוד המנועים

? מה מבקשים המנועים
.חופשה קטנה מהכבישים
.חופשה קטנה מהצפיפות והעשן

.באוטו אחד מאחורי ההגה
.ישב לו הנהג
: ישב וגם חשב
.הם מגזימים
.כבוד המנועים

.באוטו שני מאחורי ההגה
נהגת וותיקה
: ישבה ומחתה
.הם מגזימים
.כבוד המנועים

.כמה הלכו לישון
.כמה יצאו לטייל
.כמה יצאו לעשות קניות

.כל המנועים החליטו להכריז על שביתה
.כל המנועים יצאו היום בבוקר לשביתה
.והכבישים ריקים

 הדלי

 Hadly

 Hadly - Cryptic Songs From The Red Bucket

 הדלי  - פופ חברתי קיומי לכל המשפחה

 email

Hadly.com

 מדגרה
 עבד
 קודם
 קניתי
 עגלה
 כבאים
 יודעים
 מנועים
 עולים
 גג